Een pedicure, maar dan op de China Body manier

De Chinese voetverzorging is een verlichting voor uw voeten en start met het weken van uw voeten in warmwater met zeezout. Door het weken wordt uw huid zacht zodat het eelt makkelijker te verwijderen is. Een regelmatige pedicurebehandeling is goed voor uw voeten en kan op die manier voetschimmel en eczeem helpen voorkomen. Een originele Chinese pedicurebehandeling is een must voor uw voeten!  

China Body, goed voor uw lichaam!

Algemene voorwaarden China Body

In dit document staan de algemene voorwaarden beschreven van China Body (hierna te noemen China Body en/of studio). China Body is gevestigd aan de Nieuwe Langendijk 68, 2611 VL te Delft. Een ieder (hierna te noemen klant) die de studio betreedt, op enig andere wijze zaken doet of op enig andere wijze direct te maken heeft met China Body, gaat akkoord met de hier beschreven algemene voorwaarden. Voor de klant zijn de voorwaarden duidelijk te lezen en terug te vinden op de website van China Body onder "Algemene Voorwaarden".

Artikel 1: Algemeen
De hier beschreven voorwaarden gelden voor alle type behandelingen en handelingen, aanbiedingen en transacties tussen China Body en de klant waarop China Body deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door alle partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De klant kan een persoon zijn die een (be)handeling ondergaat of een afname doet, etcetera (hierna te noemen behandeling). Tevens kan het een leverancier betreffen, etcetera. Kortom, een ieder die op enigerlei wijze zaken doet met China Body in de ruimste zin des woords. De hier beschreven voorwaarden zijn van toepassing op alle medewerkers van China Body.
Artikel 2: Inspanningen China Body
China Body zal behandelingen naar haar beste inzicht en vermogen en zo veel mogelijk in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bij haar bekende technieken, kennis en kunde. China Body zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van wijzigingen of aanvullingen van de behandeling.
Artikel 3: Nail art
Getoonde voorbeelden van aan te brengen nail art of een ander ontwerp of motief is niet meer dan een impressie van het uiteindelijke resultaat. Dientengevolge behoeft het uiteindelijke resultaat op de nagels van de klant niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven en ontwerpen berust geheel en altijd bij China Body. Indien de klant het aangebrachte ontwerp wilt laten fotograferen, moet vooraf schriftelijk toestemming verleend worden door China Body. China Body kan hiervoor een in haar oordeel redelijke vergoeding eisen. Te allen tijde moet "Bronvermelding: China Body - Delft" als bronvermelding vermeld worden.
Artikel 4: Afspraken
De klant moet een verhinderde afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur voorafgaande aan de geplande afspraak aan China Body melden via email met vermelding van naam, datum en tijdstip. Indien de klant deze verplichting niet, of niet tijdig nakomt, behoudt China Body zich het recht voor het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant door te berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aankomt, kan China Body de verloren tijd inkorten op de voor die behandeling geldende gangbare tijd, tevens zal toch het gehele bedrag in rekening gebracht worden. Bij meer dan vijftien minuten latere aankomst in de studio kan China Body de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de behandeling aan de klant doorberekenen. China Body zal trachten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk aan de klant te melden. Voor beide partijen geldt zich niet aan deze verplichtingen te hoeven houden, indien zij gehinderd zijn door toedoen van oprechte overmacht. Oprechte overmacht omvat al hetgeen wat de wet c.q. het wetboek van strafrecht hierover zegt of schrijft. Bijvoorbeeld, het niet op tijd van huis vertrekken of verkeersdrukte vallen hier niet onder.
Artikel 5: Betaling
China Body vermeld haar prijzen van basisbehandelingen en producten zichtbaar in de studio met als aanvulling (gedeeltelijk) op haar website www.chinabody.nl. De prijzen zijn inclusief het dan geldende BTW tarief. Afhankelijk van de gewenste diensten kan de prijs variëren. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling(en) en eventuele product(en) contant, of indien van toepassing, via pin te voldoen. Betaling vindt te allen tijde plaats in Euro’s ( € ). Betaling in termijnen is niet mogelijk. Prijswijzigingen voorbehouden.
Artikel 6: Persoonlijke gegevens & privacy
De klant voorziet China Body van alle gegevens waarvan China Body aangeeft deze noodzakelijk te achten of waarvan de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. China Body kan de persoonsgegevens van de klant opslaan in een computer systeem. China Body gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens en respecteert de richtlijnen zoals die beschreven staan in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. China Body zal haar klantgegevens nimmer openbaar maken aan derden in welke vorm dan ook. Echter zal China Body niet aansprakelijk gesteld kunnen worden in geval van eventueel verlies of diefstal.
Artikel 7: Videobewaking & veiligheid
Uitsluitend met als doel de veiligheid van haar klanten, eigen personeel en studio behoudt China Body zich het recht voor videobewaking in de studio te plaatsen. Videobeelden worden na de wettelijke termijn vernietigd of onbruikbaar gemaakt. Naast veiligheid zal videobewaking echter ook gebruikt worden in geval van diefstal. Bij diefstal zal China Body te allen tijde aangifte doen bij de politie.
Artikel 8: Geheimhouding
China Body verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens een behandeling bekend zijn gekomen. Informatie wordt gezien als zijnde vertrouwelijk als dit door de klant (schriftelijk) is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Echter, de geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak China Body verplicht wordt de vertrouwelijke informatie openbaar te maken.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
China Body is nimmer aansprakelijk te stellen voor schade en letsel, van welke aard en in welke vorm dan ook, ontstaan doordat China Body is uitgegaan van door de klant onjuist verstrekte en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, allergieën, eczemen, medicijngebruik (o.a. bloedverdunners), werkzaamheden of vrijetijdsbesteding en voor zaken die buiten de garantie vallen. China Body is niet aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de klant binnen de studio. Eveneens is China Body niet aansprakelijk te stellen voor de door haar uitgevoerde behandelingen die betrekking hebben buiten de studio en die van persoonlijke aard zijnde. China Body is nimmer aansprakelijk te stellen voor lichamelijk letsen van welke aard en in welke vorm dan ook. Ingehuurd personeel (niet eigenaar) zijn zelf altijd verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor de verleende diensten. In sommige gevallen bij Ba Huo Guan (Chinese Cupping), in extreme gevallen van "koude wind" of een gevoelige huid is het mogelijk dat er een lichte verkleuring van de huid zichtbaar blijft op de plaats waar de cup was geplaatst. China Body is hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk te stellen. Voorts dient de klant zich ervan te hebben verzekert (door onder andere medisch advies ingewonnen te hebben bij huisarts of behandelend arts) dat een Ba Huo Guan behandeling zonder gevolgen kan worden uitgevoerd. China Body is uitdrukkelijk niet aansprakelijk te stellen voor eventuele gevolgen. Zie ook pagina Chinese cupping waar duidelijk vermeld staat wanneer de klant geen gebruik moet maken van deze dienst, o.a. wanneer de klant bloedverdunners gebruikt.
Artikel 10: Garantie
Er wordt geen garantie gegeven op Ba Huo Guan (Chinese Cupping), professionele kruidenmassage (Tuina en Sport), professionele Chinese lichaamsmassages (Tuina en Sport), hand- voet- hoofd- en nekmassages, manicures en pedicures, etc. Expliciet wordt vemeld dat garantie op nagels in welke vorm dan ook niet van toepassing is. Garantie op nagels wordt niet gegeven omdat niet na te gaan is wat de klant heeft gedaan met de nagels, bijvoorbeeld geen handschoenen gebruikt bij gebruik van (agressieve) chemicaliën, nagels bijten, stoten of breken.
Artikel 11: Beschadiging, diefstal & aangifte bij de politie
China Body behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen van de klant indien deze meubilair, apparatuur, producten of andere bezittingen en eigendommen beschadigt of ontvreemd. Indien noodzakelijk zal China Body rechtelijke stappen ondernemen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aangeklaagde. In geval van diefstal zal China Body te allen tijde aangifte doen van diefstal bij de politie. De betreffende klant (de dief) zal in het vervolg nimmer welkom zijn in de studio.
Artikel 12: Klachten
China Body wil een professionele en fatsoenlijke studio zijn alwaar uw gehele lichaam centraal staat. China Body zal daarom te allen tijde streven naar een voor de klant aanvaardbare oplossing. Mocht de klant onverhoopt toch een klacht hebben, dan dient deze de klacht betreffende de behandeling, een product of enig ander, te voorzien van een uitgebreide beschrijving, datum en tijdstip, naam en adresgegevens uiterlijk binnen vijf werkdagen aangetekend schriftelijk te melden aan: China Body, Nieuwe Langendijk 68, 2611 VL te Delft. China Body zal doorgaans binnen vijf werkdagen de klacht beoordelen en daarna schriftelijk antwoorden. Indien een klacht gegrond wordt bevonden zal China Body de behandeling opnieuw verrichten of het product vergoeden. Indien beide partijen onverhoopt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een mediator of een bevoegdelijk rechter. Alle voortvloeiende kosten zijn in beginsel voor rekening van de klant. China Body streeft altijd naar tevreden klanten en zal daarom al dat doen wat in haar macht ligt om de klant tevreden te stellen.
Artikel 13: Fatsoensnormen
De klant dient zich te allen tijde fatsoenlijk te gedragen in de studio. Fatsoenlijk gedrag volgens algemeen aanvaarde en beleefde normen, echter heeft China Body hierin altijd een doorslaggevend oordeel. China Body behoudt zich te allen tijde het recht voor de klant de toegang tot de studio te ontzeggen, een klant te weigeren of zelfs de toegang tot de studio te weigeren. Met nadruk wordt vermeld dat geen seksuele handelingen, in welke vorm dan ook, worden gegeven of geaccepteerd. Misbruik door de klant zal altijd worden gemeld bij de politie. Voorts wordt de klant beleefd verzocht ondergoed aan te houden tijdens een professionele Chinese lichaams- of kruidenmassage. Klanten die meer willen dan een professionele massage zijn niet welkom!
Artikel 14: Recht
Op elke overeenkomst tussen China Body en de klant is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geldig was ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van China Body onder "Algemene Voorwaarden". China Body Nieuwe Langendijk 68 2611 VL Delft.

Algemene voorwaarden China Body Datum 1 maart 2010, bijgewerkt op 7 oktober 2015, laatst bijgewerkt op 15 januari 2022.